Himara

BASHKIA Delvine

Bashkia Delvinë ndodhet në jug të Shqipërisë. Kufizohet në veri me bashkitë Himarë e Gjirokastër, në jug me bashkitë Sarandë dhe Finiq, ndërsa në lindje me bashkinë Dropull. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Delvinës. Bashkia përbëhet nga dy njësi administrative : njësia Delvine,qendër e Bashkisë dhe Njësia Vergo.Sipas Censusit të vitit 2011, bashkia e re numëron 7,598 banorë, dhe ka një sipërfaqe prej 182.9 km2. Densiteti i popullsisë sipas censusit është 45.5 banorë/ km2. Per   cdo  program  buxhetor  eshte  plotesuar   kerkesa   buxhetore   me  paga  dhe   sigurime   shoqerore ,  shpenzime  te  tjera   korente  (operative) shpenzime   Kapitale  (investime) duke   rakorduar   totalin  e  tavanit  (shumen  e  shpenzimeve)    per   sejcilin   program  .Persa   i   perket   shpenzimeve    kapitale  (investimet)  me   mundesite  e   pakta  financiare    qe  ka  Bashkia   do  te  kete   prioritet  per  ato  investime  qe  jane  me  emergjente ,  si   dhe   do  te  shikohet  mundesia  per   te  terhequr  donatore  te ndryshem  ne  realizimin  e objektivave   tona   per  investimet   e  ndryshme  qe  planifikojme .Jemi   munduar   per   tu   njohur  me  projekt  buxhetin  2020-2022  ne   menyre sa  me konkrete  ndersa  me  degjesat tuaja   me  verejtjet  dhe   sugjerimet  do ta  pasurojne    akoma   dhe  me shume   kete  projekt  buxhet .<div></div>ORIENTIMI AFATGJATE


Zhvillimi i ekonomisë lokale mbështetur në një program të zhvillimit të qëndrueshëm të territorit, bazuar në dy sektorë prioritare të zhvillimit: Zhvillimi e bujqesise dhe blegtorise dhe zhvillimin e turizmit kulturor.Objektivat 1.<span style="white-space:pre"> </span>Integrimi i zonave rurale me ato urbane duke garantuar infrastrukture dhe shërbime publike cilësore sipas standarteve. 2.<span style="white-space: pre;"> </span>Promovimi i vlerave ekonomike dhe prodhimit lokal 3.Promovimi i objekteve te trashegimise kulturore me synimin e ritjes se numrit te vizitoreve.   4.Krijimi i bazes së integruar të aseteve territoriale, hartimi i një plani të menaxhimit të aseteve publike të Bashkisë përfshirë dhe asetet jo-publike. 5.<span style="white-space:pre"> </span>Rritja e punësimit me vëmëndje dhe punësimin e të rinjve, të femrave dhe personave nga shtresat në nevoje. INFORMACION MBI SHPENZIMET


Persa   i perket  shpenzimeve   simbas   funksionit     dhe  programeve   buxhetore    Bashkia    i  ka  shperndare    ato     per  sherbimet  e  Pergjithshme   Publike   , per  sherbimet   e  mbrojtjs   nga  zjarri  per   ceshtjet   ekonomike  si  administrimi   i pyjeve    bordi  i kullimit   dhe    miermbajtje    e  rrugeve     rurale , per  lehtesimin ndaj  komunitetit   qe  eshte  menaxhimi   i  mbetjeve   urbane    dhe  pastrami   i  ambjentjeve    ,per  shpenzime   per   sherbimet  kulturore  dhe  sportive    , shpenzime   per  arsimin si  dhe   shpenzime   per  cerdhen  e  femijeve   .Analizë për parashikimin e shpenzimeve për periudhën 2020-2022 (Faktorët e rritjes ose uljes së shpenzimeve të personeli/operative/investime).Persa    i  perket   shpenzimeve   per  koston  e  personelit   eshte  ruajtuar   niveli  i  viteve    te  meparshme   ,shpenzimet  operative    dhe  investimet    jane    planifikuar    me  ulet  ne  krahasim   me   vitet  e  shkuara   ne   perputhje   m e gjendjen   financiare   te  Bashkise .  <div></div>

Sfidat kryesore te zhvillimit PBA 2020-2022

Disa nga sfidat krysore të zhvillimit janë

 • Nivel më të lartë mirëqenieje për komunitetin
 • Lagje të zhvilluara në brendësi, duke i kushtuar një rëndësi më të madhe ndërhyrjeve për krijimin e mjediseve të gjelbëruara, mjediseve për çlodhje dhe argëtim
 • Jetë kulturore më të pasur dhe aktive
 • Shërbime publike të siguruara për të gjithë territorin dhe komunitetin
 • Infrastrukturë fizike të kënaqshme jo vetëm në qendër por edhe në periferi
 • Menaxhim i mirë dhe efektiv i territorit
 • Zona informale të legalizuara
 • Nivel i ulët dhe parandalimin e ndotjes

Programi buxhetor afatmesëm 2020-2022

 • ligjin Nr.139/2015“Për vetëqeverisjen vendore“
 • ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar
 • ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin,
 • ligjin 68/2017 date 27.4.2017 “ Per financat e veteqeverisjes vendore
 • “ udhezimit të Ministrise se Financave dhe Ekonomisënr. 23 date 30.07.2018
 • udhezimit të Ministrise se Financave dhe Ekonomisë nr. 7, datw 27.02.2018 “ Per pergatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2020-2022”, dhe anekset plotësuese (Informacion mbi nivelin e transfertës së pakushtëzuar dhe specifike për njësitë e vetëqeverisjes vendore
 • Udhëzimit plotësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.20 datë 10.07.2019 “Për përgatitjen e buxhetit vendor
 • Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 9 datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit te buxhetit