Himara

BASHKIA Dropull

Bashkia Dropull ndodhet në Qarkun e Gjirokastrës dhe shtrihet në pjesën juglindore të vendit tonë. Kjo Bashki përbëhet nga 3 njësi administrative, të cilat janë: Dropull i Poshtëm, Dropull i Sipërm dhe Pogoni.Bashkia e Dropullit ruan një pasuri të rrallë etno-kulturore. Zona ka ruajtur dhe transmetuar filloksenine(mikpritjen), gjuhen, letersine dhe qyteterimin helen, vallet e bukura, polifonine, kostumet e pasura, motivet epirote të klarinetës, kishat dhe manastiret, sitet arkeologjike, arkitektonine karakteristike, punimet e gurit, artizanatin, zejet, perpunimin e produkteve bujqesore e blegtorale, gastronomine e nderlidhur me traditen etj.ORIENTIMI AFATGJATE


Fushat kryesore të orientimit afatgjatë të bashkisë Dropull janë:Rritja e askesueshmerise dhe integrimi territorial.Integrimi ne rajonin ekonomik nderkufitar permes zhvillimit dhe diversifikimit te ekonomise lokale.Ruajtja e karakterit rural te vendbanimeve dhe permiresimi i cilesise dhe kushteve te jeteses.Mbrojtja e pejzazhit, habitateve natyrore dhe mobilizimi ndaj emergjencaveINFORMACION MBI SHPENZIMET


Bashkia është munduar që shpenzimet e personelit dhe operative të mbahen pothuajse në të njëjtat nivele dhe të ketë një rritje të vogël të shpenzimeve kapitale, në të cilat përfshihen vetëm shpenzimet nga të ardhurat e veta të bashkisë dhe transferta e pakushtëzuar. Në programimin e tavaneve të shpenzimeve buxhetore në total, duke qenë se gjithnjë ka shpenzime dhe të ardhura të trashëguara vit pas viti, të cilat nuk mund të parashikohen në këtë faze, nuk është parashikuar fond kondigjence dhe fond rezervë. Ato do të programohen vit pas viti dhe do të mbulohen nga këto shpenzime.