Programi Buxhetor: 04980
Fondi i emergjencave dhe rezervave

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia alokon fonde për emergjencat dhe kontigjencën. 

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 0 1,000 0 0 0
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 0
0%
0
0%
2018 0
0%
0
0%
2019 1,000
100%
0
0%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 0
0
0
2021 0
0
0
2022 0
0
0Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022