Programi Buxhetor: 06330
Furnizimi me ujë

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për administrimin, mbikëqyrjen dhe disiplinimin e të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, si dhe ngritjen ose vënien në funksionim të kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë.

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
19,998 0 0 0 0 0
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 0
0%
19,998
100%
2018 0
0%
0
0%
2019 0
0%
0
0%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 0
0
0
2021 0
0
0
2022 0
0
0Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm
Rritja e Kohëzgjatjes së ofrimit me ujë pijshëm në ditë
Njesia matese:
Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
0

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
KOHËZGJATJA E OFRIMIT TË UJIT TË PIJSHËM(MESATARISHT ORË/DITË)
24 24