Programi Buxhetor: 01110
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme për personelin, shërbime të përgjithme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj., shpenzime për ofrimin e shërbimeve që mbështesin veprimtarinë e kryetarit, këshillit dhe komisioneve të këshillit, bazat e të dhënave vendore apo shërbime që lidhen me prodhimin dhe përhapjen e informacionit publik. 

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
45,642 57,164 77,292 70,404 76,974 73,125
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 44,331
97%
1,311
3%
2018 57,164
100%
0
0%
2019 76,202
99%
1,090
1%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 45,905
65%
24,499
35%
0
0%
2021 53,760
70%
23,214
30%
0
0%
2022 53,902
74%
19,223
26%
0
0%Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore
Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë
Njesia matese:
Masa disiplinore të marra nga stafi i bashkisë
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
2 2
Rritja e kapaciteteve të punonjësve të bashkisë
Njesia matese:
Raporti mesatar i ditëve të trajnimit ndaj personave të trajnuar (ditë trajnimi/person)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
0.9 0.7 0.7 0.8 0.8
Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë
Njesia matese:
Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
12.2 13 13.89 14.35 14.81
Rritja e qëndrueshmërisë së administrates civile
Njesia matese:
Numri i punonjësve që kanë qëndruar në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në % i qëndrueshmërisë)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
93 94 95.37 96.30 97.69

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
DITË TRAJNIMI NË TOTAL
24 20 22 25 27
PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL
213 216 216 216 216
PUNONJËS TË TRAJNUAR
26 28 30 31 32
MASA DISIPLINORE TË MARRA NGA STAFI I BASHKISË
2 2
PUNONJËS QË JANË LARGUAR BRENDA VITIT
15 13 10 8 5

pointer Trajnimi i stafit të bashkisë
pointer Shlyerja e detyrimeve të prapambetura
pointer Vlerësimi i performances së punonjësve