Programi Buxhetor: 09120
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për pagat për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës, furnzimin dhe mbështetjen me ushqim në kopshte si dhe ndërtimin dhe mirëmbajtjen e strukturave shkollore. Bashkia mbështet programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore;

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
31,434 34,350 45,771 31,065 34,301 35,828
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 31,434
100%
0
0%
2018 34,350
100%
0
0%
2019 38,533
84%
7,238
16%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 31,065
100%
0
0%
0
0%
2021 30,549
89%
3,752
11%
0
0%
2022 32,076
90%
3,752
10%
0
0%Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar
Njesia matese:
Numri mesatar i nxënësve në një klasë
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
3 3
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar
Njesia matese:
Numri mesatar i fëmijëve në një klasë
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
13 13
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar
Njesia matese:
Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
6 6
Përmirësimi i infrastrukturës arsimore
Shtimi i ndërtesave të kopshteve dhe çerdheve
Njesia matese:
Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale (ndryshimi vjetor në numër)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
0

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
FËMIJË TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR
130 128
KLASA NË SISTEMIN PARASHKOLLOR
10 10
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR
550 539
KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË
216 216
NUMRI I ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE FUNKSIONALE
10 10
MËSUES NË SISTEMIN PARASHKOLLOR
21 21

pointer Mirëmbajtje e vazhdueshme e ambienteve të brendshme dhe të jashtme të ndërtesave shkollore