Programi Buxhetor: 09230
Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e institucioneve shkollore, shpenzimet për paga për stafin mbështetës, mbështetjen për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve si dhe administrimin, inspektimin, organizimin ose mbështetjen për transport, ushqim, strehim dhe kujdes shëndetësore të fëmijëve në shkolla 

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
5,044 6,027 18,520 4,484 5,304 5,527
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 5,044
100%
0
0%
2018 6,027
100%
0
0%
2019 6,186
33%
12,334
67%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 4,484
100%
0
0%
0
0%
2021 4,484
85%
820
15%
0
0%
2022 4,707
85%
820
15%
0
0%Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)
Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar
Njesia matese:
Numri mesatar i nxënësve në një klasë
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
17 22

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM
135 130
KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM
8 6

pointer Mirëmbajtje e vazhdueshme e ambienteve të brendshme dhe të jashtme të ndërtesave shkollore