Programi Buxhetor: 03140
Shërbimet e Policisë Vendore

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore të nevojshme për sigurimin e mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, si dhe ekzekutimin dhe zbatimin e akteve të tjera të nxjera nga Kryetar i Njësisë dhe vendimet e Këshillit të Njësisë.

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 2,000 2,130 2,130 2,535 2,535
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 0
0%
0
0%
2018 2,000
100%
0
0%
2019 2,130
100%
0
0%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 2,130
100%
0
0%
0
0%
2021 2,405
95%
130
5%
0
0%
2022 2,405
95%
130
5%
0
0%Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet
Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit
Njesia matese:
Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
33.3 33.3 66.6 100 100
Rritja e numrit të ankesave të qytetarëve që janë menaxhuar nga bashkia
Njesia matese:
Raporti në % i ankesave dhe konflikteve të zgjidhura kundrejt numrit të tyre në total të ardhur në policinë bashkiake
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
44.8 71.4 71.4 71.4 71.4
Rritja e mbështetjes së IMT
Njesia matese:
Numri i rasteve kur është mbështetur IMT
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
1 2 2 2 2

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
NUMRI I RASTEVE TË RUAJTJES SË QETËSISË PUBLIKE
2 2 2 2 2
MBËSHTETJE E POLICISË SË SHTETIT PËR NDËRTIMET PA LEJE
1 2 2 2 2
NUMRI I RASTEVE TË MENAXHUARA NGA POLICIA BASHKIAKE (ZHURMA/KONFLIKTE)
70 50 50 50 50
ANKESA / KONFLIKTE TË ZGJIDHURA NGA POLICIA BASHKIAKE
67 56 56 56 56
ANKESA TË ARDHURA NË POLICINË BASHKIAKE
30 40 40 40 40
PUNONJËS ME STATUSIN OFICER TË POLICISË BASHKIAKE
1 1 2 3 3
NUMRI TOTAL I PUNONJËSVE TË POLICISË BASHKIAKE
3 3 3 3 3

pointer Rritja dhe përmirësimi i shërbimeve të policisë vendore në shërbim të komunitetit
pointer Ulja e kundravajtjeve administrative në bashkinë e Fushë Arrëzit
pointer Zgjidhja e konflikteve
pointer Trajtimi dhe menaxhimi i ankesave të qytetarëve