Programi Buxhetor: 03280
Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për të siguruar funksionimin e njësive zjarrfikëse dhe shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit, shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj, si dhe rritjen e kapaciteteve të punonjësve dhe ndërgjegjësimit në komunitet përmes programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
5,202 15,832 17,953 13,107 13,107 13,763
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 5,202
100%
0
0%
2018 11,832
75%
4,000
25%
2019 17,953
100%
0
0%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 11,065
84%
2,042
16%
0
0%
2021 11,065
84%
2,042
16%
0
0%
2022 11,619
84%
2,144
16%
0
0%Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit
Rritja e sipërfaqes së mbuluar me shërbim për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin
Njesia matese:
Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit ndaj sipërfaqes totale të bashkisë
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
7 16
Ulja e kohës së daljes nga stacioni pas raportimit
Njesia matese:
Dalja nga stacioni (ndryshimi në minuta kundrejt vitit të kaluar)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
0 -1 0 -1
Përmirësimi i shërbimit të parandalimit të rasteve të zjarrit
Njesia matese:
Numri i inspektimeve tek të tretët
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
8 7 7 7 7
Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit
Njesia matese:
Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
-31 0 -10 -11
Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH
Numri i banorëve për zjarrfikës
Njesia matese:
Raporti i numrit të banorëve ndaj numrit të zjarrfikësve (banorë për 1 zjarrfikës)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
2790 2790 2790 2790 2790
Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH
Njesia matese:
Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH (në %)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
100 100 100 100 100
Rritja e kapaciteteve të punonjësve zjarrfikës
Njesia matese:
Zjarrfikës të trajnuar/zjarrfikës total (në %)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
71.4 85.7 100 100 100
Stacione MZSH
Njesia matese:
Numri i stacioneve MZSH
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
1 1 1 1 1

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
NUMRI I STRUKTURAVE TË EMERGJENCAVE CIVILE
2 2 2 2 2
SIPËRFAQJA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E FIKJES SË ZJARRIT DHE SHPËTIMIT (NË KM2)
30.8 70.2
ZJARRFIKËS TË TRAJNUAR
10 12 14 14 14
NUMRI I ZJARRFIKËSVE
14 14 14 14 14
KOHA E DALJES NGA STACIONI NË MINUTA
5 5 4 4 3
RASTE TË MENAXHUARA PËR SHUARJEN E ZJARRIT DHE SHPËTIMIT
29 20 20 18 16
INSPEKTIME TEK TË TRETËT
8 7 7 7 7
PUNONJËS TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI
14 14 14 14 14
NUMRI I STACIONEVE MZSH
1 1 1 1 1

pointer Rritja dhe përmirësimi i shërbimeve të mbrotjes nga zjarri dhe shpëtimi
pointer Kryerja e inspektimeve tek të tretët
pointer Rritja e sipërfaqes me mbulim shërbimi zjarrëfikëse