Programi Buxhetor: 04240
Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planfikon shpenzime buxhetore për ndërtimin ose organizimin e sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, si dhe administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.strimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
713 12,814 7,783 2,709 2,709 2,844
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 713
100%
0
0%
2018 2,709
21%
10,105
79%
2019 3,548
46%
4,235
54%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 700
26%
2,009
74%
0
0%
2021 700
26%
2,009
74%
0
0%
2022 735
26%
2,109
74%
0
0%Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit
Përmirësimi i rrjetit ujitës
Njesia matese:
Raporti në % i kanaleve ujitëse të mirëmbajtura ndaj kanaleve ujitëse totale
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
72.4 77.6
Rritja e numrit të familjeve fermere përfituese
Njesia matese:
Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit në vit
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
3814 3820 3820 3820 3820
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje
Njesia matese:
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (në ha)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
975 980 980 980 980
Kultivimi i tokës bujqësore
Njesia matese:
Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të kultivuar ndaj sipërfaqes totale bujqësore
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
77 78 78 78 78

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
SIPËRFAQE BUJQËSORE E MBULUAR ME UJITJE (NË HA)
975 980 980 980 980
KANALE KULLUES TË PASTRUAR/MIRËMBAJTUR (NË KM)
22 23.2
KANAL UJITËS I PASTRUAR/ MIRËMBAJTUR DHE PËRMIRËSUAR NË KM
12.3 13.2
FAMILJE PËRFITUESE NGA SHËRBIMI I UJITJES DHE KULLIMIT
3814 3820 3820 3820 3820
SIPËRFAQE E TOKËS E KULTIVUAR NË PËRQINDJE
77 78 78 78 78
SISTEM KULLUES NË TOTAL (NË KM)
SISTEM UJITËS NË TOTAL (NË KM)
17 17 17 17 17

pointer Pastrimi dhe mirëmbajtja në mënyrë të vazhdueshme e sistemit të ujitjes dhe kullimit në të gjithë territorin e bashkisë
pointer Ofrimi i shërbimit të ujitjes dhe kullimit në një numër më të madh familjesh