Programi Buxhetor: 04260
Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për sigurimin e administrimit të çështjeve dhe shërbimeve pyjore, administrimin e fondit pyjor dhe kullosor, shfrytëzimin e racionalizuar të rezervave pyjore dhe kullosore, konservimin dhe zgjerimin e tyre. Bashkia siguron mikëqyrjen dhe disiplinimin e operacioneve pyjore, dhënien e liçencave për prerje pemësh, ripyllëzime, kontrolle të dëmtuesve dhe sëmundjeve si dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë.

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
5,441 9,231 11,516 10,750 10,750 11,288
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 5,441
100%
0
0%
2018 9,231
100%
0
0%
2019 11,516
100%
0
0%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 9,119
85%
1,631
15%
0
0%
2021 9,119
85%
1,631
15%
0
0%
2022 9,575
85%
1,713
15%
0
0%Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor
Rritja e kapaciteteve të punonjësve për inspekime
Njesia matese:
Numër inspektimesh për punonjës
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
0.67 0.8 0.8 0.87 0.87
Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor
Njesia matese:
Punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor
Njesia matese:
Numër inspektimesh për 1000 ha
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
0.19 0.23 0.23 0.23 0.23

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
SHPENZIME PER MENAXHIMIN E FONDIT PYJOR
22045 11516 13459 13459 13459
SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA)
51300 51300 51300 51300 51300
KONTROLLE DHE INSPEKTIME TË FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR
10 12 12 13 13
NUMRI I PUNONJËSVE PËR MENAXHIMIN PYJE-KULLOTA
15 15 15 15 15

pointer Kontrolle dhe inspektime të vazhdueshme në fondin pyjor dhe kullosor
pointer Mbështetje financiare e qendrueshme për fondin pyjor.