Programi Buxhetor: 04520
Rrjeti rrugor rural

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit, sinjalizimin rrugor të trotuareve dhe shesheve publike vendore si dhe realizon studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimtin e njësisë vendore; Bashkia sigurohet të marrë masa për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural. 

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
18,286 22,183 26,819 13,388 13,388 14,058
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 10,553
58%
7,733
42%
2018 13,255
60%
8,928
40%
2019 19,124
71%
7,695
29%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 11,248
84%
2,140
16%
0
0%
2021 11,248
84%
2,140
16%
0
0%
2022 11,811
84%
2,247
16%
0
0%Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor
Efiçienca e alokimit të buxhetit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore
Njesia matese:
Buxheti në Lekë i shpenzuar për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (mijë lekë për 1 km rrugë(kosto operative dhe mirëmbajtje)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
1007.23 111.57 111.57 111.57 117.15
Qendra shërbimi që aksesohen përmes shërbimit rrugor
Njesia matese:
Numri i qendrave të shërbimit që aksesohen përmes shërbimit rrugor
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
5 6 8 8 8
Ura të reja
Njesia matese:
Numri i urave të reja
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
2
Zgjerimi i rrjetit rrugor
Njesia matese:
Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
0 0 0 0

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
NUMRI I QENDRAVE TË SHËRBIMIT QË AKSESOHEN PËRMES SHËRBIMIT RRUGOR
5 6 8 8 8
RRJET RRUGOR I MIRËMBAJTUR (NË KM)
195 198 200 200 200
RRJET RRUGOR NË TOTAL (NË KM)
120 120 120 120 120
NUMRI I STRUKTURAVE TË REJA
2
SHPENZIME PËR MENAXHIMIN E RRJETIT RRUGOR (NË MIJË LEKË)
120868 13388 13388 13388 14058

pointer Mirëmbajtja dhe rikonstruksioni i rrugëve ekzistuese rurale dhe urbane .
pointer Shtimi i strukturave të reja .
pointer Përmirësimi i aksesit të qendrave të shërbimeve