Programi Buxhetor: 05100
Menaxhimi i mbetjeve

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve; Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake. Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve; Pastrimi i rrugëve, parqeve etj.

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 7,000 7,356 7,356 7,816 7,816
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 0
0%
0
0%
2018 7,000
100%
0
0%
2019 7,356
100%
0
0%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 6,070
83%
1,286
17%
0
0%
2021 6,430
82%
1,386
18%
0
0%
2022 6,430
82%
1,386
18%
0
0%Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve
Norma e mbledhjes së tarifës së shërbimit
Njesia matese:
Raporti në % i shumës totale të faturuar për shërbimin kundrejt shumës së arkëtuar nga klientët
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
76.12 70.16 76.47 76.37 76.38
Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuar (mbulimi kostos së shërbimit nga tarifa)
Njesia matese:
Totali i të ardhurave nga tarifat e pastrimit kundrejt totalit të mbetjeve urbane (në ton) të menaxhuara nga bashkia (në Lekë / Ton)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
3.22 2.97 3.3 3.31 3.32
Rritja e frekuencës së grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve
Njesia matese:
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në Nj.Administrative ( ndryshimi i frekuences ne ditë ne javë)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
0 0 0 0
Rritja e frekuencës së grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve
Njesia matese:
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet ( ndryshimi i frekuences ne ditë ne javë)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
0 0 0 0
Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve
Njesia matese:
Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve ndaj popullsisë totale (marrë nga Regjistri Civil)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
51.7 51.7 51.7 51.7 51.7

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
FATURIMI TOTAL NGA MENAXHIMI I MBETJEVE
2500 2500 2550 2560 2600
POPULLATA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE
6140 6140 6140 6140 6140
SASIA TOTALE E MBETJEVE E MANAXHUAR (TON)
591 591 591 591 591
TË ARDHURAT NGA TARIFA E SHËRBIMIT TË MBETJEVE
1903 1754 1950 1955 1960
FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT RURALE (DITË NË JAVË)
2 2 1 1 1
FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT URBANE (DITË NË JAVË)
4 4 4 4 4

pointer Realizimi i programeve në bashkëpunim me Qeverisjen Qendrore për promovimin dhe mbrojtjen e mjedisit
pointer Kryerja e aktiviteteve edukuese dhe informuese mbi mbrojtjen e mjedisit në komunitet