Programi Buxhetor: 10430
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ofrimin e përfitimeve në para dhe natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari, shpenzimet për jetimore, familje kujdestare etj, shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve etj. Gjithashtu bashkia ofron përfitime në para dhe natyrë për personat në rrezik përjashtimi shoqëror, personat e varfër si dhe administron, organizon dhe mbështet skemat e mbrojtjes shoqërore

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
107,531 98,879 94,397 3,497 3,523 3,548
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 107,531
100%
0
0%
2018 98,879
100%
0
0%
2019 94,397
100%
0
0%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 2,697
77%
800
23%
0
0%
2021 2,697
77%
826
23%
0
0%
2022 2,697
76%
851
24%
0
0%Ofrimi i sigurisë dhe garantimi i kushteve optimale për rritjen e fëmijëve 0-3 vjeç në çerdhe
Ndërtesa funksionale të çerdheve
Njesia matese:
Numri i çerdheve funksionale
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
1 1 1 1 1
Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas
Rritja e përfituesve të mbështetur me pagesë invaliditeti
Njesia matese:
Numri personave të mbështetur me pagesë invaliditeti (ndryshimi vjetor në numër)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
2 0 0 0
Rritja e individëve me aftësi të kufizuara të mbështetur
Njesia matese:
Numri i personave PAK të mbështetur (ndryshimi vjetor në numër)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
10 0 0 0
Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar
Mbeshtetja e personave të papunë
Njesia matese:
Numri i individëve të mbështetur të pa punë
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
476 480 480 480 480

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
NUMRI I INDIVIDËVE TË MBËSHTETUR ME AFTËSI TË KUFIZUARA
515 525 525 525 525
NUMRI I PERSONAVE TE PAPUNE TE MBESHTETUR
476 480 480 480 480
NUMRI I KOPSHTEVE
5 5 5 5 5
NDËRTESA FUNKSIONALE TË ÇERDHEVE
1 1 1 1 1
INVALIDË PËRFITUES NGA NDIHMA SOCIALE
130 132
NUMRI I FËMIJËVE TË SHËRBYER NË KOPSHTE DHE ÇERDHE
65 68

pointer Mirëmbajtja e ndërtesës së çerdhes dhe kopshteve
pointer Mbështetja e vazhdueshme financiare për çerdhet dhe kopshtet
pointer Rritja e numrit të fëmijëve që frekuentojnë çerdhet dhe kopshtet
pointer Mbështetja e vazhdueshme financiare për personat PAK
pointer Mbështetja e vazhdueshme financiare për individët e papunë