Programi Buxhetor: 06260
Shërbime publike vendore

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike vendore, hapësirave publike dhe të gjelbërta, mirëmbajtjen e trotuareve, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike dhe shërbime të tjera sipas nevojave dhe specifikave të njësisë.

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
14,666 23,299 38,591 12,332 15,205 23,433
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 10,666
73%
4,000
27%
2018 12,038
52%
11,261
48%
2019 12,332
32%
26,259
68%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 12,332
100%
0
0%
0
0%
2021 13,058
86%
100
1%
2,047
13%
2022 13,058
56%
100
0%
10,275
44%Përmirësimi i hapësirave publike
Ndiçimi i sipërfaqes publike i mirëmbajtur
Njesia matese:
Sipërfaqe e mirëmbajtur ndriçimi (në km2)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
0.1 0.1
Shtimi i trotuarëve për këmbësorët
Njesia matese:
Sipërfaqe e shtuar e trotuarëve (në ml)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
1720 1770 980 1000 1000
Varreza të qytetit të mirëmbajtura
Njesia matese:
Sipërfaqja e varrezave të qytetit të mirëmbajtura (në m2)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
12000 12000 12000 12000 12000
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur
Njesia matese:
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në raport me sipërfaqen totale të gjelbër (në %)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
26.6 37
Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve
Makina infrastrukturore
Njesia matese:
Numri i makinave infrastrukturore
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
2 2 2 2 2
Kosha/Kazanë të mirëmbajtur
Njesia matese:
Numri i koshave/Kazanëve të mirëmbajtur
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
60 60 30 30 30
Kosha/Kazanë të rinj
Njesia matese:
Numri i koshave/kazanëve të rinj në vit
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
0 0 100 100 100

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
KOSHA / KAZANË MBETURINASH TË MIRËMBAJTUR / DEZINFEKTUAR
60 60 30 30 30
KOSHA / KAZANË TË RINJ
0 0 100 100 100
MAKINA INFRASTRUKTURORE
2 2 2 2 2
SIPËRFAQE E MIRËMBAJTUR NDRIÇIMI (NË KM2)
0.1 0.1
SIPËRFAQE E GJELBËR E MIRËMBAJTUR (NË HA)
0.18 0.25 0.3 0.5 0.58
SIPËRFAQJA E TROTUARËVE TË MIRËMBAJTUR (NË M2)
1720 1720 1720 1720 1720
SIPËRFAQE TOTALE E SHTUAR E TROTUARËVE (NË ML)
1720 1770 980 1000 1000
VARREZA PUBLIKE TË MIRËMBAJTURA (NË M2)
12000 12000 12000 12000 12000
SIPËRFAQE E GJELBËR (NË HA)
0.676 0.676

pointer Mirëmbajtja dhe pastrimi i sipërfaqeve të gjelbërta
pointer Mbjellja e pemëve
pointer Mirëmbajtja e rrjetit të ndriçimit publik
pointer Mirëmbajtja e varrezave publike
pointer Përmirësim i mjeteve të menaxhimit të mbetjeve