Programi Buxhetor: 06440
Ndriçim rrugësh

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve,mjediseve publike;Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor.

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 780 850 850 1,142 1,142
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 0
0%
0
0%
2018 780
100%
0
0%
2019 850
100%
0
0%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 0
0%
850
100%
0
0%
2021 0
0%
1,142
100%
0
0%
2022 0
0%
1,142
100%
0
0%Shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim
Rritja e sipërfaqes publike të mbuluar me ndriçim
Njesia matese:
Raporti në % i sipërfaqes publike të mbuluar me ndriçim kundrejt sipërfaqes publike në total të bashkisë
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
2.4 2.4 4.8 6 7.1
Rritja e sipërfaqeve publike të mbuluara me ndriçim
Njesia matese:
Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim (ndryshimi vjetor në km2)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
0 0.1 0.05 0.15

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
SIPËRFAQE PUBLIKE E MBULUAR ME NDRIÇIM (NË KM2)
0.1 0.1 0.2 0.25 0.3
SIPËRFAQJA PUBLIKE E BASHKISË (NË KM2)
4.2 4.2 4.2 4.2 4.2