Programi Buxhetor: 10661
Strehimi social

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit; Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë; Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit; Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjarësh dhe individësh në nevojë; Përfitimet në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në para për personat e varfër dhe vulnerabël me qëllim uljen e varfërisë ose për të asistuar në situata të vështira;

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 240 0 240 240 240
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 0
0%
0
0%
2018 240
100%
0
0%
2019 0
0%
0
0%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 0
0%
240
100%
0
0%
2021 0
0%
240
100%
0
0%
2022 0
0%
240
100%
0
0%Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël
Përmirësimi i mbështetjes financiare për strehimin social
Njesia matese:
Buxheti i alokuar për strehim social (në mijë lekë)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
240 240 240 240 240

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
BUXHETI I BASHKISË I ALOKUAR PËR STREHIMIN SOCIAL
240 240 240 240 240

pointer Përmirësimi i kushteve të banimit për shtresat në nevojë
pointer Rritja e mbështetjes financiare për familjet në situatë rruge