Shpenzimet buxhetore
2017-2022
TOTALI

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

Shpenzimet 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Shpenzimet Korrente 64,239 255,505 290,127 172,312 184,947 184,872
Investimet 33,042 34,294 58,851 0 2,047 10,275
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Nuk është parashikuar asnjë investim në vitin 2020, ndërkohë që në vitin 2021 investimet kapitale zënë 1% dhe parashikohet një rritje shumë e vogël e tyre në vitin 2022 dukë zënë 3% të shpenzimeve vjetore totale
Parashikohet të zënë rreth 29% të totalit të shpenzimeve vjetore në vitin 2020, ndërsa në vitet në vijim 2021 – 2022 këto shpenzime do të rriten duke zënë 40% të buxhetit vjetor. Synimi do të vijojë të mbetet përmirësimi i cilësisë së shërbimeve publike vendore, administrimi dhe mirëmbajtja më e mirë të ambienteve mësimore, infrastrukturës rrugore, mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbërta, përmirësimi i ndriçimit publik etj. Shpenzimet