Treguesit kyç financiar
1. Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave
Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme
2017
70.6%
2018
49.4%
2019
127.5%
2020
61.6%
2021
65%
2022
65.9%
2. Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave
Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme
2017
4.4%
2018
1.7%
2019
6.3%
2020
6.2%
2021
6.2%
2022
6%
3. Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave
Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme
2017
5.8%
2018
3.6%
2019
10.4%
2020
10.2%
2021
9.6%
2022
9%
4. Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve
Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme
2017
13%
2018
11.8%
2019
16.8%
2020
0%
2021
1.1%
2022
5.3%
5. Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale
Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve
2017
87%
2018
88.2%
2019
83.2%
2020
100%
2021
98.9%
2022
94.7%
6. Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve
Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme
2017
NI%
2018
45.9%
2019
44.3%
2020
79.4%
2021
77.8%
2022
76.4%
7. Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave
Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e përgjithshme
2017
0%
2018
0%
2019
0%
2020
0%
2021
0%
2022
0%
8. Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta
Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e veta
2017
0%
2018
0%
2019
0%
2020
0%
2021
0%
2022
0%
9. Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave
Detyrime të prapambetura / Të ardhura të përgjithshme
2017
NI%
2018
NI%
2019
2747.1%
2020
0%
2021
0%
2022
0%
10. Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve
Shpenzimet në politikat sociale / Shpenzimet e përgjithshme
2017
42.3%
2018
34.1%
2019
26.9%
2020
2.2%
2021
2%
2022
1.9%