01110 - Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Programi buxhetor planifikimi, menaxhimi dhe administrimi përbën rreth 26% të buxhetit të tre viteve të ardhshme 2020 – 2022. Në vitin 2020, rreth 3% e buxhetit është parashikuar të shpenzohet për investime kapitale, 40% për mallra dhe shërbime dhe 57% për shpenzime personeli. Gjatë 2021 – 2022 ky program buxhetor do të vijojë të mbetet sektor strategjik me të njëjtën peshë në buxhet, por me një rritje të investimeve në masën 7%

Shiko Programin

06260 - Shërbime publike vendore

Programi buxhetor shërbimet publike vendore përbën rreth 25% të buxhetit të tre viteve të ardhshme 2020 – 2022. Në buxhetin e vitit 2020, 7% e buxhetit të alokuar në këtë program buxhetor është parashikuar të shpenzohet për investime kapitale, dhe parashikohet një rritje e tyre gjatë 2021 – 2022 me rreth 2%. Gjatë 2020 – 2022, shpenzimet për personelin do të zënë rreth 21%, ndërsa shpenzimet për mallra dhe shërbime rreth 70%.

Shiko Programin

06330 - Furnizimi me ujë

Programi buxhetor furnizimi me ujë përbën rreth 12% të buxhetit të tre viteve të ardhshme 2020 – 2022. Gjatë tre viteve të ardhshme, 97% e buxhetit të alokuar në këtë program buxhetor është parashikuar të shpenzohet për investime kapitale, ndërsa 3% për mallra dhe shërbime.

Shiko Programin

10140 - Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

Programi buxhetor kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara, përbën rreth 13% të buxhetit të tre viteve të ardhshme 2020 – 2022. I gjithë buxheti i parashikuar në këtë program buxhetor do të shpenzohet për mallra dhe shërbime.

Shiko Programin