Shpenzimet buxhetore
2017-2022
TOTALI

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

Shpenzimet 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Shpenzimet Korrente 176,713 -9,241 -69,075 325,186 441,986 464,086
Investimet 226,627 17,240 75,523 150,500 129,943 136,440
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Peshën kryesore në buxhetin e vitit 2020 e zënë investimet të cilat parashikohen 31% e totalit te buxhetit.Llogaria 230-231 është në vijimesi të investimeve dhe politikave të ndjekura nga Bashkia Himarë prej këtyre viteve të fundit, në përputhje me digjesat publike të zhvilluara si për PBA 2019-2022 por edhe specifikisht për vitin 2020.Ajo është në përputhshmëri të plotë me Planin e Përgjithshëm Vendor dhe Planin e Përgjithshëm Kombëtar. Linja e investimeve e ndjekur nga Bashkia Himarë përqendrohet kryesisht ne infrastrustrukture, zgjerimin, përmirësimin dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme të saj,ofrimin e shërbimeve sa më cilësore për banorët si një nga pikat kryesore të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe social. Në përputhje me direktivat e Bashkimit Europian, Bashkia Himarë është pjesëmarrëse në shumë projekte me fqijnjet tanë si Greqia, Italia, Mali I Zi por edhe më tej në Rajon, duke bërë të mundur përqasjen me cdo direktivë dhe standart të vendorusr nga Bashkimi Europian si hap I domosdoshëm për anëtarësimin e vendit tonë ne BE. 
Bazuar në parashikimin ne të ardhurave, Bashkia Himarë ka berë parashimimin e shpenzimeveEdhe për  vitin që vijon 2020,  shpenzimet janë parashikuar të jenë të parabarta me të ardhurat e parashikuara për këto vite. Duke ndjekur edhe historikun e viteve të kaluara, të njëjtat funksione që janë financuar vitet e kaluara do të vazhdojne të financohen. Duke pasuar parasysh rritjen e pritëshme ekonomike edhe shpenzimet sipas funksioneve janë parashikuar në një rritje nga 2.5 deri në 3% çdo vit..<div></div>
Pagat dhe Sigurimet shoqërore (llog. 600-601) llogariten të jenë 21% të totalit së bashku. Pagat ne total parashikohen 115 000 000 leke , nders sigurimet shoqerore ne total 19 205 000 leke.