Himara

BASHKIA Himarë

Me një shtirje relativisht të gjerë gjeografike, Bashkia Himarë është një nga zonat me karakteristikat dhe të larmishme në Republikën e Shqipërisë. Kjo larmi shfaqet si në terrenin e saj dhe karakteristikat gjeografike ashtu edhe në larmishmërinë kulturore dhe demografike. Dy zonat kryesore të saj janë pjesa e ish-komunës Horë-Vranisht dhe Bashkia Himarë me njësinë administrative Lukovë. E para dallohet për terrenin e saj të ashpër dhe shpesh te izoluar ndersa e dyta më shumë e aksesueshme dhe një nga zonat më të frekuentuara gjatë sezonit turistik veror përbën atë që njihet si Riviera Shqipëtare.ORIENTIMI AFATGJATE


Bashkia do të jetë aktor kryesor në mbështetjen e zhvillimit ekonomik te zones me kompetenca dhe instrumente konkrete që nxisin sipërmarrjen dhe investimet. Klima lokale e biznesit do të mbështetet me nisma konkrete dhe investime publike që lehtësojnë thithjen e investimeve nga biznesi. Promovimi dhe nxitja e klimës së biznesit do të jetë synim i vecante i Bashkise Himare. Planifikimi i territorit do të vazhdojë të jetë një funksion i Bashkise. Në përputhje me planin strategjik të zhvillimit, bashkia do të hartojë dhe miratojë planet territoriale. Ligji i ri për planifikimin e territorit i jep kompetencë bashkise për hartimin dhe miratimin e planeve të zhvillimit të territorit dhe lejeve të zhvillimit. Në zbatim të reformës territoriale do të rishikohet plani ekzistues të zhvillimit të territorit. Nga Qeveria qendrore do të sigurohet, mbështetje financiare për Bashkine për rishikimin e planeve vendore dhe bazën e të dhënave të krijuara për territorin

Sfidat kryesore te zhvillimit PBA 2020-2022

Disa nga sfidat krysore të zhvillimit janë

  • Problemet socio-ekonomike si rezultat lëvizjeve demografike.
  • Mungesa e investimeve dhe infrastrukturës.
  • Aktivitetet e paqëndrueshme ekonomike dhe cilësia e ulët e produktit turistik.
  • Ndërtime informale dhe zhvillim informal.
  • Zhvillimi sporadik dhe i shpërndarë që çon në përdorim të paqëndrueshëm të tokës dhe urbanizimit.
  • Cilësia e dobët e ndërtimeve ekzistuese dhe të objekteve të turizmit.
  • Dëmtimi i trashëgimisë kulturore e cila mbetet e pambrojtur.
  • Mangësi në shërbimet publike dhe infrastrukturë.