Treguesit kyç financiar
1. Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave
Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme
2017
100%
2018
78.5%
2019
90.9%
2020
91.7%
2021
100%
2022
100%
2. Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave
Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme
2017
26.5%
2018
30.3%
2019
41.2%
2020
49.5%
2021
48.2%
2022
47.3%
3. Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave
Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme
2017
28.1%
2018
33.5%
2019
42.7%
2020
56.2%
2021
55.4%
2022
54.3%
4. Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve
Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme
2017
45.6%
2018
4%
2019
13.4%
2020
30%
2021
22.7%
2022
22.7%
5. Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale
Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve
2017
54.4%
2018
92.9%
2019
63.7%
2020
71.6%
2021
77.3%
2022
77.3%
6. Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve
Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme
2017
NI%
2018
NI%
2019
NI%
2020
21%
2021
30.4%
2022
30.4%
7. Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave
Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e përgjithshme
2017
NI%
2018
NI%
2019
NI%
2020
NI%
2021
NI%
2022
NI%
8. Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta
Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e veta
2017
NI%
2018
NI%
2019
NI%
2020
NI%
2021
NI%
2022
NI%
9. Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave
Detyrime të prapambetura / Të ardhura të përgjithshme
2017
NI%
2018
NI%
2019
1.6%
2020
1.3%
2021
0.7%
2022
0%
10. Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve
Shpenzimet në politikat sociale / Shpenzimet e përgjithshme
2017
11.2%
2018
13.4%
2019
0%
2020
14.7%
2021
13.2%
2022
13.2%