Treguesit kyç financiar
1. Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave
Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme
2017
100%
2018
100%
2019
100%
2020
100%
2021
100%
2022
100%
2. Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave
Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme
2017
27%
2018
30%
2019
47%
2020
49%
2021
48%
2022
47%
3. Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave
Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme
2017
28%
2018
34%
2019
50%
2020
56%
2021
55%
2022
54%
4. Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve
Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme
2020
22%
2021
23%
2022
23%
5. Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale
Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve
2020
78%
2021
77%
2022
77%
6. Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve
Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme
2020
31%
2021
30%
2022
30%
7. Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave
Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e përgjithshme
2017
0%
2018
0%
2019
0%
2020
0%
2021
0%
2022
0%
8. Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta
Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e veta
2017
0%
2018
0%
2019
0%
2020
0%
2021
0%
2022
0%
9. Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave
Detyrime të prapambetura / Të ardhura të përgjithshme
2019
0%
2020
0%
2021
0%
2022
0%
10. Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve
2017
11%
2018
12%
2019
0%
2020
13%
2021
13%
2022
13%