Programi Buxhetor: 04530
Studimi i rrugëve

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%;color:black">Në këtë program buxhetor, bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit, sinjalizimin rrugor të trotuareve dhe shesheve publike vendore si dhe realizon studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimtin e njësisë vendore; Bashkia sigurohet të marrë masa për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor brenda qendrave te banuara. </span><o:p></o:p>

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 11,375 15,640 11,836 0 0
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 0
0%
0
0%
2018 9,199
81%
2,176
19%
2019 9,992
64%
5,648
36%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 7,533
64%
3,231
27%
1,072
9%
2021 0
0
0
2022 0
0
0Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022