Programi Buxhetor: 01110
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme për personelin, shërbime të përgjithme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj., shpenzime për ofrimin e shërbimeve që mbështesin veprimtarinë e kryetarit, këshillit dhe komisioneve të këshillit, bazat e të dhënave vendore apo shërbime që lidhen me prodhimin dhe përhapjen e informacionit publik. 

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
29,868 34,473 49,330 41,455 39,130 43,000
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 29,868
100%
0
0%
2018 31,963
93%
2,510
7%
2019 42,433
86%
6,897
14%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 28,006
68%
11,047
27%
2,402
6%
2021 26,987
69%
11,943
31%
200
1%
2022 27,000
63%
16,000
37%
0
0%Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore
Rritja e kapaciteteve të punonjësve të bashkisë
Njesia matese:
Raporti mesatar i ditëve të trajnimit ndaj personave të trajnuar (ditë trajnimi/person)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
3 2.7 2.5 2.5 2.5
Rritja e qëndrueshmërisë së administrates civile
Njesia matese:
Numri i punonjësve që kanë qëndruar në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në % i qëndrueshmërisë)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
92 94 97 99 99
Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë
Njesia matese:
Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
14 21 23 23 23
Përmirësimi i shërbimeve administrative
Shërbime administrative që ofrohen nga bashkia për qytetarët
Njesia matese:
Numri i shërbimeve administrative të përfituara nga qytetarët prej bashkisë (mesatarja në muaj)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
100 105 110 110 110

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
DITË TRAJNIMI NË TOTAL
36 49 50 50 50
NUMRI I SHËRBIMEVE TË OFRUARA NGA BASHKIA PËR QYTETARËT (MESATARJA NË MUAJ)
100 105 110 110 110
PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL
84 90 87 87 87
PUNONJËS TË TRAJNUAR
12 18 20 20 20
PUNONJËS QË JANË LARGUAR BRENDA VITIT
7 5 3 1 1