Programi Buxhetor: 03280
Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për të siguruar funksionimin e njësive zjarrfikëse dhe shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit, shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj, si dhe rritjen e kapaciteteve të punonjësve dhe ndërgjegjësimit në komunitet përmes programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 4,187 25,641 24,130 10,800 10,800
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 0
0%
0
0%
2018 4,187
100%
0
0%
2019 21,701
85%
3,940
15%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 20,273
84%
3,757
16%
100
0%
2021 9,500
88%
1,300
12%
0
0%
2022 9,500
88%
1,300
12%
0
0%Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit
Rritja e sipërfaqes së mbuluar me shërbim për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin
Njesia matese:
Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit ndaj sipërfaqes totale të bashkisë
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
100 100 100 100 100
Rritja e ndërgjegjësimit dhe përgatitjes në institucione për rastet e zjarreve dhe shpëtimin
Njesia matese:
Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit në vit
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
3 3 3 3 3
Përmirësimi i shërbimit të parandalimit të rasteve të zjarrit
Njesia matese:
Numri i inspektimeve tek të tretët
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
2 3 5 5 5
Ulja e kohës së daljes nga stacioni pas raportimit
Njesia matese:
Dalja nga stacioni (ndryshimi në minuta kundrejt vitit të kaluar)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
1 1 1 1 1
Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit
Njesia matese:
Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
0 8.6 5.3 0
Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH
Numri i banorëve për zjarrfikës
Njesia matese:
Raporti i numrit të banorëve ndaj numrit të zjarrfikësve (banorë për 1 zjarrfikës)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
895 895 895 895 895
Rritja e suportit për përballimin e rasteve të zjarrit në institucione
Njesia matese:
Numri i fikëseve të zjarrit të kolauduara të vendosura në institucione
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
0 3 3 3 3
Numri i makinave zjarrfikëse
Njesia matese:
Numri i makinave zjarrfikëse
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
0 1 1 1 1
Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH
Njesia matese:
Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH (në %)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
80 57 57 57 57
Rritja e kapaciteteve të punonjësve zjarrfikës
Njesia matese:
Zjarrfikës të trajnuar/zjarrfikës total (në %)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
100 100 100 100 100

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
RASTE TË MENAXHUARA PËR SHUARJEN E ZJARRIT DHE SHPËTIMIT
35 35 38 40 40
FIKESE ZJARRI TE KOLAUDUARA DHE TE VENDOSURA NE INSTITUCIOINE
0 3 3 3 3
SIPËRFAQJA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E FIKJES SË ZJARRIT DHE SHPËTIMIT (NË KM2)
248 248 248 248 248
MËSIME TREGUESE PËR PËRBALLIMIN E RASTEVE TË ZJARRIT NË SHKOLLA, INSTITUCIONE PUBLIKE, etj
3 3 3 3 3
NUMRI I ZJARRFIKËSVE
8 12 8 8 8
NUMRI I MAKINAVE ZJARRFIKËSE
0 1 1 1 1
KOHA E DALJES NGA STACIONI NË MINUTA
1 1 1 1 1
INSPEKTIME TEK TË TRETËT
2 3 5 5 5
NUMRI I STACIONEVE MZSH
1 1 1 1 1
PUNONJËS TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI
10 14 14 14 14
ZJARRFIKËS TË TRAJNUAR
8 8 8 8 8