Programi Buxhetor: 04240
Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planfikon shpenzime buxhetore për ndërtimin ose organizimin e sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, si dhe administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.strimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
6,576 30,675 20,447 23,876 6,889 1,600
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 6,576
100%
0
0%
2018 1,873
6%
28,802
94%
2019 3,245
16%
17,202
84%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 1,187
5%
5,689
24%
17,000
71%
2021 1,200
17%
5,689
83%
0
0%
2022 1,200
75%
400
25%
0
0%Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit
Shtim i sipërfaqes bujqësore e mbuluar me ujitje
Njesia matese:
Shtim i sipërfaqes bujqësore e mbuluar me ujitje (në ha)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
560 660 740 850 850
Shtim i sipërfaqes bujqësore e mbuluar me kullim
Njesia matese:
Shtim i sipërfaqes bujqësore e mbuluar me kullim (në ha)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
700 870 950 1100 1260
Rritja e numrit të familjeve fermere përfituese
Njesia matese:
Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit në vit
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
600 620 650 660 680
Përmirësim i rrjetit kullues
Njesia matese:
Raporti në % i kanaleve kulluese të mirëmbajtura ndaj kanaleve kulluese totale
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
8.3 8.3 9.7 11.1 12.5
Përmirësimi i rrjetit ujitës
Njesia matese:
Raporti në % i kanaleve ujitëse të mirëmbajtura ndaj kanaleve ujitëse totale
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
62 62 64 67 69

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
SISTEM UJITËS NË TOTAL (NË KM)
42 42 42 42 42
SHTIM I SIPËRFAQES BUJQËSORE TË MBULUAR ME UJITJE (NË HA)
560 660 740 850 850
SHTIM I SIPËRFAQES BUJQËSORE TË MBULUAR ME KULLIM (NË HA)
700 870 950 1100 1260
SISTEM KULLUES NË TOTAL (NË KM)
72 72 72 72 72
KANALE KULLUES TË PASTRUAR/MIRËMBAJTUR (NË KM)
6 6 7 8 9
KANAL UJITËS I PASTRUAR/ MIRËMBAJTUR DHE PËRMIRËSUAR NË KM
26 26 27 28 29
FAMILJE PËRFITUESE NGA SHËRBIMI I UJITJES DHE KULLIMIT
600 620 650 660 680