Programi Buxhetor: 04260
Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për sigurimin e administrimit të çështjeve dhe shërbimeve pyjore, administrimin e fondit pyjor dhe kullosor, shfrytëzimin e racionalizuar të rezervave pyjore dhe kullosore, konservimin dhe zgjerimin e tyre. Bashkia siguron mikëqyrjen dhe disiplinimin e operacioneve pyjore, dhënien e liçencave për prerje pemësh, ripyllëzime, kontrolle të dëmtuesve dhe sëmundjeve si dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë.

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
847 1,474 4,194 5,153 3,220 3,220
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 847
100%
0
0%
2018 1,474
100%
0
0%
2019 4,194
100%
0
0%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 4,237
82%
916
18%
0
0%
2021 3,000
93%
220
7%
0
0%
2022 3,000
93%
220
7%
0
0%Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor
Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor
Njesia matese:
Punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Rritja e kapaciteteve të punonjësve për inspekime
Njesia matese:
Numër inspektimesh për punonjës
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
5 6 6 6.7 6.7
Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor
Njesia matese:
Numër inspektimesh për 1000 ha
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
4.3 5.2 5.2 5.8 5.8

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
KONTROLLE DHE INSPEKTIME TË FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR
15 18 18 20 20
NUMRI I PUNONJËSVE PËR MENAXHIMIN PYJE-KULLOTA
3 3 3 3 3
SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA)
3474 3474 3474 3474 3474