Programi Buxhetor: 04520
Rrjeti rrugor rural

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit, sinjalizimin rrugor të trotuareve dhe shesheve publike vendore si dhe realizon studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimtin e njësisë vendore; Bashkia sigurohet të marrë masa për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural. 

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
6,095 37,877 8,323 8,240 6,456 7,100
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 6,095
100%
0
0%
2018 5,154
14%
32,723
86%
2019 8,323
100%
0
0%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 4,847
59%
3,393
41%
0
0%
2021 4,900
76%
1,556
24%
0
0%
2022 5,000
70%
2,100
30%
0
0%Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor
Ura të mirëmbajtura
Njesia matese:
Numri i urave të mirëmbajtura
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
1 1 1 1 1
Ura të reja
Njesia matese:
Numri i urave të reja
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
0 0 0 0 0
Rrjet rrugor i pajisur me sinjalistikë rrugore
Njesia matese:
Pjesa e rrjetit rrugor e pajisur me sinjalistikë rrugore ndaj rrjetit rrugor total (në %)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
39.7 39.7 39.7 39.7 39.7
rrugë ku janë kryer punime mbrojtëse
Njesia matese:
Pjesa e rrjetit rrugor ku janë kryer punime mbrojtëse ndaj rrjetit rrugor total (në %)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
13.7 13.7 13.7 13.7 13.7
Mirëmbajtja e rrjetit rrugor
Njesia matese:
Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
33.6 33.6 33.6 33.6 33.6
Rikonstruksion i rrjetit rrugor
Njesia matese:
Raporti në % i rrjetit rrugor të rikonstruktuar ndaj rrjetit rrugor total
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
11.5 11.5 11.5 11.5 11.5

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
RRUGË KU JANË KRYER PUNIME MBROJTËSE (NË KM)
18 18 18 18 18
RRJETI RRUGOR NË KM LINEAR NË TOTAL (RURAL/URBAN)
131 131 131 131 131
RRJET RRUGOR I SISTEMUAR / RIKONSTRUKTUAR (NË KM)
15 15 15 15 15
RRJET RRUGOR I PAJISUR ME SINJALISTIKË RRUGORE (NË KM)
52 52 52 52 52
URA TË MIRËMBAJTURA
1 1 1 1 1
RRJET RRUGOR I MIRËMBAJTUR (NË KM)
44 44 44 44 44
URA TË REJA OSE RIKONSTRUKTUARA
0 0 0 0 0