Programi Buxhetor: 06260
Shërbime publike vendore

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike vendore, hapësirave publike dhe të gjelbërta, mirëmbajtjen e trotuareve, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike dhe shërbime të tjera sipas nevojave dhe specifikave të njësisë.

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
21 189 100 1,000 0 500
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 21
100%
0
0%
2018 189
100%
0
0%
2019 100
100%
0
0%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 0
0%
0
0%
1,000
100%
2021 0
0
0
2022 0
0%
500
100%
0
0%Përmirësimi i hapësirave publike
Varreza të qytetit të mirëmbajtura
Njesia matese:
Sipërfaqja e varrezave të qytetit të mirëmbajtura (në km2)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
10 10 10 10 10
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur
Njesia matese:
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në raport me sipërfaqen totale të gjelbër (në %)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
100 90 100 100 100
Shtimi i sipërfaqeve të gjelbërta
Njesia matese:
Raporti në % i sipërfaqeve të gjelbërta kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
35.9 36.3 36.3 36.3 36.3
Trotuarë të rikonstruktuar
Njesia matese:
Pjesa e sipërfaqes së trotuarëve të rikonstruktuarndaj sipërfaqes totale (në %)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
59.4 62.5 62.5 62.5 62.5
Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve
Sipërfaqe e pastruar në km2
Njesia matese:
Sipërfaqe e pastruar në km2
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
2 2 2 2 3
Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve
Njesia matese:
Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve ndaj popullsisë totale (marrë nga Regjistri Civil)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
35 40 42 45 48
Rritja e frekuencës së grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve
Njesia matese:
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në Nj.Administrative ( ndryshimi i frekuences ne ditë ne javë)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
0 1 0 1
Rritja e frekuencës së grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve
Njesia matese:
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet ( ndryshimi i frekuences ne ditë ne javë)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
0 0 0 0

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
FAMILJE DHE BIZNESE PËRFITUES NGA SHËRBIMI I GRUMBULLIMIT TË MBETJEVE
35 40 42 45 48
Sipërfaqe e pastruar në km2
2 2 2 2 3
PEMË / FIDANË TË RINJ TË SHTUAR NË VIT
100 0 110 130 150
TROTUARË TË RIKONSTRUKTUAR (NË ML)
950 1000 1000 1000 1000
Sipërfaqe publike e mirëmbajtur në vit në km2
108 110 110 110 110
SIPËRFAQE E GJELBËR E MIRËMBAJTUR NË KM2
89 90 90 90 90
SIPËRFAQE E GJELBËR NË TOTAL (NË KM2)
89 90 90 90 90
SIPËRFAQE PUBLIKE TË RIKONSTRUKTUARA NË KM2
7 7 8 10 10
VARREZA TË QYTETIT TË MIRËMBAJTURA, SIPËRFAQE KM2
10 10 10 10 10
SASIA TOTALE E MBETJEVE E GRUMBULLUARA DHE MENAXHUARA NE TON
3600 4000 4300 4600 5000
POPULLATA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE (NË PËRQINDJE)
35 40 42 45 48
FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT RURALE (DITË NË JAVË)
1 1 2 2 3
FREKUENCA E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETJEVE NË ZONAT URBANE (DITË NË JAVË)
7 7 7 7 7
TROTUARË NË TOTAL (NË ML)
1600 1000 1600 1600 1600