Programi Buxhetor: 08220
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve, zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e bibliotekave, muzeumeve, teatrove etj. Bashkia planifikon dhe mbështet organizimin e ngjarjeve kulturore

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
238 100 1,452 500 500 1,000
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 238
100%
0
0%
2018 100
100%
0
0%
2019 200
14%
1,252
86%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 0
0%
500
100%
0
0%
2021 0
0%
500
100%
0
0%
2022 0
0%
500
50%
500
50%Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike
Ndërtesa funksionale për çështjet e kulturës
Njesia matese:
Numri i ndërtesave funksionale për çështjet e kulturës
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
1 1 1 1 1
Përmirësimi i aseteve të trashëgimisë kulturore
Njesia matese:
Pjesa në përqindje e aseteve kulturore të mirëmbajtura ndaj aseteve kulturore totale
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
24.1 13.8 13.8 13.8 13.8
Panaire të organizuara nga Bashkia
Njesia matese:
Numri i panaireve të organizuar nga Bashkia
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
3 2 4 4 4
Aktivitete për edukimin e brezit të ri
Njesia matese:
Numri i aktiviteteve për edukimin e brezit të ri
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
5 3 5 5 5
Shtimi i aktiviteteve kulturore të organizuara nga bashkia
Njesia matese:
Aktivitete të organizuara, ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
-4 1 0 0

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
ASETE TË TRASHËGIMISË KULTURORE TË MIRËMBAJTURA
7 4 4 4 4
AKTIVITETEVE KULTURORE (SHFAQJE KULTURORE, CEREMONI PËRKUJTIMORE, DATA TË SHËNUARA HISTORIKE ETJ.) TË MBËSHTETURA ME FONDET E BASHKISË
18 14 15 15 15
NDËRTESA FUNKSIONALE PËR ÇËSHTJET E KULTURËS
1 1 1 1 1
ASETE TË TRASHËGIMISË KULTURORE
29 29 29 29 29
PANAIRE TË ORGANIZUARA NGA BASHKIA
3 2 4 4 4
AKTIVITETE PËR EDUKIMIN E BREZIT TË RI
5 3 5 5 5