Programi Buxhetor: 09120
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për pagat për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës, furnzimin dhe mbështetjen me ushqim në kopshte si dhe ndërtimin dhe mirëmbajtjen e strukturave shkollore. Bashkia mbështet programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore;

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
4,887 29,478 11,886 12,376 10,726 9,526
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 4,887
100%
0
0%
2018 5,975
20%
23,503
80%
2019 8,710
73%
3,176
27%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 10,466
85%
1,210
10%
700
6%
2021 7,500
70%
1,000
9%
2,226
21%
2022 7,500
79%
1,300
14%
726
8%Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar
Njesia matese:
Numri mesatar i nxënësve në një klasë
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
15 15 15 15 15
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar
Njesia matese:
Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
9 9 9 9 9
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar
Njesia matese:
Numri mesatar i fëmijëve në një klasë
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
18 15 15 15 15
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar
Njesia matese:
Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
18 15 15 15 15
Përmirësimi i infrastrukturës arsimore
Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla
Njesia matese:
Raporti në % i ndërtesave të kopshteve / shkollave të arsimit bazë të rikonstruktuara, kundrejt ndërtesave funksionale në total
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
17 50 67 67 67
Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla
Njesia matese:
Raporti në % i ndërtesave të kopshteve/shkollave të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
100 100 100 100 100

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
FËMIJË TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR
105 90 90 90 90
MËSUES NË SISTEMIN PARASHKOLLOR
6 6 6 6 6
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR
295 286 280 280 280
MËSUES NË SISTEMIN ARSIMOR BAZË
32 32 32 32 32
NDËRTESA TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR TË MIRËMBAJTURA
6 6 6 6 6
KLASA NË SISTEMIN PARASHKOLLOR
6 6 6 6 6
KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË
20 19 19 19 19
KOPSHTE / SHKOLLA 9 VJEÇARE TË RIKONSTRUKTUARA
1 3 4 4 4
NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR
6 6 6 6 6