Programi Buxhetor: 09230
Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e institucioneve shkollore, shpenzimet për paga për stafin mbështetës, mbështetjen për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve si dhe administrimin, inspektimin, organizimin ose mbështetjen për transport, ushqim, strehim dhe kujdes shëndetësore të fëmijëve në shkolla 

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1,144 1,103 1,218 2,286 1,557 2,300
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 1,144
100%
0
0%
2018 1,103
100%
0
0%
2019 1,003
82%
215
18%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 1,898
83%
388
17%
0
0%
2021 1,057
68%
500
32%
0
0%
2022 1,700
74%
600
26%
0
0%Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)
Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar
Njesia matese:
Numri mesatar i nxënësve në një klasë
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
12 12 12 12 12
Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar
Njesia matese:
Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
14 8 11 11 11
Përmirësimi i infrastrukturës arsimore
Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e mesme
Njesia matese:
Raporti në % i shkollave të mesme të rikonstruktuara kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
0 100 100 100 100
Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e mesme
Njesia matese:
Raporti në % i shkollave të mesme të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
100 100 100 100 100

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
NXËNËS TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM
81 45 75 75 75
NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT TË MESËM
1 1 1 1 1
NUMRI MESATAR I NXËNËSVE NË KLASË
12 12 12 12 12
SHKOLLA TË MESME RIKONSTRUKTUARA
0 1 1 1 1
SHKOLLA TË MESME TË MIRËMBAJTURA
1 1 1 1 1
MËSUES NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM
6 6 7 7 7
KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM
7 4 6 6 6