Programi Buxhetor: 10140
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ofrimin e përfitimeve monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), personat plotësisht ose pjesërisht të paaftë për veprimtari ekonomike, etj. Bashkia planifikon dhe ofron mbështetje dhe përfitime në natyre, si: vakte ushqimi për personat e paaftë, në ambjete të përshtatshme, si dhe ndihma të tjera të përfshira në skemat e mbrojtjes shoqërore;

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
21,504 23,455 23,390 23,000 22,000 23,000
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 21,504
100%
0
0%
2018 23,455
100%
0
0%
2019 23,390
100%
0
0%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 0
0%
23,000
100%
0
0%
2021 0
0%
22,000
100%
0
0%
2022 0
0%
23,000
100%
0
0%Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar
Rritja e kontrollit dhe transparencës për shërbimet sociale
Njesia matese:
Raporti mesatar i inspektimeve të kryera për çdo përfitues të ndihmës ekonomike
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
2.5 1.3 1.3 1.3 1.3
Përfitues nga ndihma ekonomike
Njesia matese:
Numri i familjeve përfitues të ndihmës ekonomike
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
12 16 16 16 16
Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK më efikas
Rritja e përfituesve të mbështetur me pagesë invaliditeti
Njesia matese:
Numri personave të mbështetur me pagesë invaliditeti (ndryshimi vjetor në numër)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
82 84 84 84 84
Përfitues nga ndihma për PAK
Njesia matese:
Numri i përfituesve nga ndihma për PAK
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
136 141 141 141 141

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
PËRFITUES NGA NDIHMA EKONOMIKE
12 16 16 16 16
PËRFITUES NGA NDIHMA PËR PAK
136 141 141 141 141
INSPEKTIME TË KRYERA PËR NDIHMËN EKONOMIKE
30 20 20 20 20
INVALIDË PËRFITUES NGA NDIHMA SOCIALE
82 84 84 84 84