Programi Buxhetor: 06330
Furnizimi me ujë

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për administrimin, mbikëqyrjen dhe disiplinimin e të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, si dhe ngritjen ose vënien në funksionim të kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë.

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
201 802 1,836 3,925 200 800
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 201
100%
0
0%
2018 0
0%
802
100%
2019 0
0%
1,836
100%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 0
0%
1,500
38%
2,425
62%
2021 0
0%
0
0%
200
100%
2022 0
0%
0
0%
800
100%Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm
Përmirësimi i sistemit të ujësjellësit
Njesia matese:
Rrjet ujësjellësi i mirëmbajtur kundrejt rrjetit total të ujësjellësit, raporti në %
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
68 68 77.3 77.3 81.3
Rritja e Kohëzgjatjes së ofrimit me ujë pijshëm në ditë
Njesia matese:
Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
18 18 22 22 22
Rritja e mbulimit me shërbimin e ujit të pijshëm
Njesia matese:
Raporti në % i popullatës që përfiton nga shërbimi me ujë të pijshëm ndaj numrit të popullsisë në total
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
100 100 100 100 100

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
RRJET UJËSJELLËSI NË TOTAL
75 75 75 75 75
RRJET UJËSJELLËSI I MIRËMBAJTUR (NË KM)
51 51 58 58 61
KOHËZGJATJA E OFRIMIT TË UJIT TË PIJSHËM(MESATARISHT ORË/DITË)
18 18 22 22 22
POPULLATA QË PËRFITON NGA SHËRBIMI ME UJË TË PIJSHËM
7200 7200 7200 7200 7200