Mbikëqyrje dhe kolaudim projektesh
Vlere kontrate
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1100
Rikonstruksion I hyrjes se godines se Bashkise
Vlere kontrate
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
516
Mbikëqyrje dhe kolaudim projektesh
Vlere kontrate
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
236
Blerje automjet zjarrfikes
Vlere kontrate 3940
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
3768
Skema ujitese e Suhes vazhdim/mbarim
Vlere kontrate 19861
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
202
Rehabilitimi i skemës ujitëse të Bulos si dhe kanalit kullues K-1-76 Fushë Nepravishtë
Vlere kontrate 36313
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
17202
Rikonstruksion I vatrave te kultures Zagorie
Vlere kontrate 1252
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rikonstruksion dhe ndërtim palestre në shkollën 9-vjeçare ‘Avni Rustemi’
Vlere kontrate 65213
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
37307
Rikonstruksion i shkollave 9-vjecare te Bashkise
Vlere kontrate 55
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
55
Rikosntruksion I shkolles “11 Shkurti”
Vlere kontrate 215
Fillon 2019
Mbaron 2019
2017 2018 2019 2020 2021 2022
215
Rikonstruksion I ujesjellesve
Vlere kontrate 480
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
480
Sistemim I ujerave te zeza te fshatit Drino
Vlere kontrate 591
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
591
Rikonstruksion i ujësjellësit të fshatit Zhej
Vlere kontrate
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
48
Rikonstruksion I rrugeve te brendshme
Vlere kontrate 3779
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
3779
Restaurim I murit mbajtes te varrezave
Vlere kontrate 458
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
458
Rikonstruksion i rrjetit të ndriçimit publik në lagjet Hoxhallarë dhe Çuprel, Libohovë
Vlere kontrate
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
492
Rikonstruksion I ujesjellesit te fshatit Bulo
Vlere kontrate
Fillon
Mbaron
2017 2018 2019 2020 2021 2022
480