01110 - Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

-Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin; <div>-Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj.</div><div>-Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë.</div><div>-Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore; </div><div>-Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit;</div>

Shiko Programin

03280 - Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile

<div class="PD IF" style="vertical-align: top; padding: 7px 0px 1px; position: relative; border-radius: 0px 5px 5px; box-shadow: none; margin-left: 4px;"><div id=":3vp.co" class="JL" style="position: relative;"><div id=":3vv.ma" class="Mu SP" data-tooltip="November 23, 2019 at 10:22:17 AM UTC 1" title="November 23, 2019 at 10:22:17 AM UTC 1" style="line-height: 16px; margin-bottom: 6px; margin-left: 9px; margin-right: 9px; transition: opacity 0.218s ease 0s; opacity: 1; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word;"><div style=""><div style=""><font color="#263238" face="Roboto, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për të siguruar funksionimin e njësive</span></font></div><div style=""><font color="#263238" face="Roboto, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">zjarrfikëse dhe shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit, shërbimet e mbrojtjes civile,</span></font></div><div style=""><font color="#263238" face="Roboto, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj, si dhe rritjen e kapaciteteve të</span></font></div><div style=""><font color="#263238" face="Roboto, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">punonjësve dhe ndërgjegjësimit në komunitet përmes programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes</span></font></div><div style=""><font color="#263238" face="Roboto, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">kundër zjarrit.</span></font></div></div><div style="color: rgb(38, 50, 56); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 13px;"></div></div></div></div><div class="ci" style="font-family: Roboto, sans-serif; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; width: 7px; height: 8px; position: absolute; left: -3px; overflow: hidden; top: 0px; bottom: auto; right: -5px; color: rgb(38, 38, 38); font-size: 13px;"></div>

Shiko Programin

04240 - Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit

<div>Programi mbulon shërbimet mbështetëse për kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes</div><div>vendore ose këshillin; ai siguron planifikimin e zhvillimit të njësisë, menaxhimin e</div><div>financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera të njësisë dhe të</div><div>burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun.</div><div><div>Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe</div><div>kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e</div><div>infrastrukturëssë ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të vetqeverisjesvendore.</div></div>

Shiko Programin

04260 - Administrimi i pyjeve dhe kullotave

<div>Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për sigurimin e administrimit të çështjeve</div><div>dhe shërbimeve pyjore, administrimin e fondit pyjor dhe kullosor, shfrytëzimin e racionalizuar të rezervave</div><div>pyjore dhe kullosore, konservimin dhe zgjerimin e tyre. Bashkia siguron mikëqyrjen dhe disiplinimin e</div><div>operacioneve pyjore, dhënien e liçencave për prerje pemësh, ripyllëzime, kontrolle të dëmtuesve dhe</div><div>sëmundjeve si dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë. </div>

Shiko Programin