Shpenzimet buxhetore
2017-2022
Shpenzimet 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Shpenzimet Korrente 71,381 73,297 107,651 121,242 98,852 100,820
Investimet 0 90,516 40,166 24,699 2,626 2,026
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Per vitin 2020 Bashkia Libohovë ka një total investimesh prej 107304 mijë lek, nga kjo vlere e likujduar deri me 31.12.2019 është 58617 mijë lek, per t'u likujduar në 2020 është vlera 28853 mijë lek. Objektet e investimeve per vitin 2020 janë :Rehabilitimi i skemes ujitese te Bulos si dhe kanalit kullues K-1-76 Fushe Nepravishte ;Rikonstruksion dhe ndërtim palestre në shkollën 9-vjeçare ‘Avni Rustemi’;Sistemim i kanalizimeve të ujërave të zeza të fshatit Drino;Rikonstruksion I vatrave të kulturës Zagorie;Mbikëqyrje dhe kolaudim projektesh;Rikonstruksion i rrjetit të ndriçimit publik në lagjet Hoxhallarë dhe Çuprel, Libohovë;<div>Rikonstruksion I ujesjellesit Suhe;Rikonstruksion I murit te varrezave Libohove;Rikonstruksion i murit mbajtes te shkolles 9-vjecare Labove e Poshtme;Hartim projektesh;Mbikëqyrje dhe kolaudim projektesh;Blerje kondicioneresh per Shtepine e Kultures Libohove;Blerje pajisje kompjuterike</div>
Shpenzimet operative dhe te mirëmbajtjes zënë rreth 22% të shpenzimeve totale te buxhetit te vitit 2020 . Pjesën më të madhe të shpenzimeve operative e zë programi 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe administrimi me rreth 39% të totalit te artikullit 602( shpenzime opeative). Arsimi bazë zë 4% te shpenzimeve operative;Arsimi i mesem ze rreth 1.29%;Rruget e brendshme rreth 10.5% ;Kultura rreth 0.9%; Rruget rurale rreth 11%;Kullimi dhe ujitja rreth 18.5%;Pyjet 3% dhe zjarrfikësit 12%
Shpenzimet e personelit në total janë 78,506 mijë lek (Paga dhe sigurime) . Këto shpenzime zënë rreth 55% te shpenzime te pergjithshme vjetore. <span lang="EN-US" style="text-align: justify;">Shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore e shëndetësore janë kryer për 88 punonjës, nga të cilët 35 janë për funksionet e deleguara, përkatësisht, </span><span lang="EN-US" style="text-align: justify;">13 për mirëmbajtje të rrugëve rurale, pyjeve dhe kanaleve kulluese e ujitëse, 8 për arsimin bazë dhe të mesëm dhe 14 për SMNZSH.</span>