Himara

BASHKIA Libohovë

Libohova kufizohet në veri me bashkinë Këlcyrë, në lindje me Bashkinë Përmet, në jug me bashkinë Dropull dhe në perëndim me bashkinë Gjirokastër. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Libohovës. Sipas Censusit të vitit 2011 ka një popullsi prej 3.667 banorësh. Ndërkohë që sipas Regjistrit Civil, kjo bashki ka 7.116 banorë. Libohova shtrihet në një sipërfaqe prej 248.24 km2 me një densitet prej 28.83 banorë/km2. Kjo bashki përbëhet nga 3 njësi administrative. Bashkia e re ka nën administrimin e saj një qytet dhe 17 fshatra. Zona që përfshihet në bashkinë e re është e pasur me monumente arkeologjike, historike, monumente kulti dhe natyrore, me vlera unike në llojin e vet, të vizitueshme në çdo kohë dhe të njohura ndërkombëtarisht. Kjo zonë është në proces gjenerimi dhe ofron mundësi punësimi, përqendrimi, investimi, turizmi, duke premtuar përmirësim të jetës së banorëve. Libohova mban rekord në Shqipëri për shumëllojshmërinë e bimëve medicinale. Pozicioni gjeografik e bën Libohovën një qendër potenciale, duke u bashkuar me zonat e tjera përreth si komunën Qendër- Libohovë apo komunën Zagorie. Ajo mund të ofrojë një shërbim më të mirë si qendër bashkie, duke shfrytëzuar potencialet hidrike, bujqësore, blegtorale dhe turistike të të gjithë zonësORIENTIMI AFATGJATE


Bashkia e  Libohovës ka nevojë për investime në infrastrukturë, ekonomi, turizëm, bujqësi e blegtori, pasi është një nga zonat më të rëndësishme për numrin e bagëtive të imta dhe sipërfaqes bujqësore. Libohova mban rekord në Shqipëri për shumëllojshmërinë e bimëve medicinale . Pozicioni gjeografik e bën Libohovën një qendër potenciale, duke u bashkuar me zonat e tjera përreth si komunën  Qendër- Libohovë apo komunën  Zagorie. Ajo mund të ofrojë një shërbim më të mirë si qendër bashkie, duke shfrytëzuar potencialet hidrike, bujqësore, blegtorale dhe turistike të të gjithë zonës. Administrimi i të ardhurave nga bujqësia, nga blegtoria, fuqizimi dhe nxitja e bizneseve dhe  promovimi i produkteve të zonës mbeten sfida për t’u përballuar nga bashkia e  Libohovës.INFORMACION MBI SHPENZIMET


Shpenzimet totale per Bashkinë Libohovë, per vitin 2020 janë 142,036 mijë lek; Shpenzimet e personelit për paga e sigurime 20,638; Shpenzime për investime total 107,304 mijë lek; Totali i shpenzimeve operative per kapitullin 1 5 është 11,943 mijë lek , shpenzimet operative janë te datajuara sipas zërave të tillë: Mater. Dhe sherb. Zyre dhe te pergj.Materiale dhe sherb. Speciale; Sherbime; Shpenzime transporti; Shpenzime udhetimi; Mirembajtje te zakonshme; Qeradhenie; Detyrime dhe komp. Legale; Shpenzime te lidhura me huate; Shpenzime te tjera operative.<div></div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="214" style="border-collapse: collapse;width:161pt"> <colgroup><col width="214" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:7826;width:161pt"> </colgroup><tbody><tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl72" width="214" style="height:15.0pt;width:161pt"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl72" style="height:15.0pt;border-top:none"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl72" style="height:15.0pt;border-top:none"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl72" style="height:15.0pt;border-top:none"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl72" style="height:15.0pt;border-top:none"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl72" style="height:15.0pt;border-top:none">;</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl72" style="height:15.0pt;border-top:none"></td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl72" style="height:15.0pt;border-top:none">Detyrime dhe komp. Legale</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl72" style="height:15.0pt;border-top:none">Shpenzime te lidhura me huate</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl72" style="height:15.0pt;border-top:none">Shpenzime te tjera operative</td> </tr></tbody></table><div></div>

Sfidat kryesore te zhvillimit PBA 2020-2022

Disa nga sfidat krysore të zhvillimit janë

 • Krijimi i vendeve të reja të punës të cilat mbështeten në shfrytëzimin e resurseve të zonës si dhe tërheqjen e donatorëve përmes projekteve ambicioze.
 • Gratë dhe vajzat do të jenë në fokus të njësisë së re administrative duke i mbështetur iniciativat e tyre sidomos në krijimin e bizneseve sociale dhe ato familjare.
 • Vlerësimin e projekteve dhe lidhjen e tyre me programet e shpenzimeve publike
 • Cilësinë e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimin Urban

Programi buxhetor afatmesëm 2020-2022

 • në ligjin Nr.139/2015“Për vetëqeverisjen vendore“,
 • ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar
 • ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin,
 • ligjin 68/2017 date 27.4.2017 “ Per financat e veteqeverisjes vendore
 • “ udhezimit të Ministrise se Financave dhe Ekonomisënr. 23 date 30.07.2018
 • udhezimit të Ministrise se Financave dhe Ekonomisë nr. 7, datw 27.02.2018 “ Per pergatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2020-2022”, dhe anekset plotësuese (Informacion mbi nivelin e transfertës së pakushtëzuar dhe specifike për njësitë e vetëqeverisjes vendore
 • Udhëzimit plotësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.20 datë 10.07.2019 “Për përgatitjen e buxhetit vendor”, Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 9 datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit te buxhetit
 • shkresa e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë me nr. 20458 datë 11.11.2019

Projektet kryesore të investimeve janë përqëndruar kryesisht në:

 • TE ARDHURA TE TRASHEGUARA 6458 mije lek
 • TE ARDHURA TATIMORE 7743 mije lek
 • TE ARDHURA JOTATIMORE 3616 mije lek
 • TE ARDHURA TE BRENDSHME GJITHSEJ 17817 mije lek
 • Grant i pakushtëzuar i trashëguar 10845.129 mije lek
 • Grant i pakushtëzuar viti 2020 41356 mije lek