Treguesit kyç financiar
1. Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave
Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme
2017
27.3%
2018
48.3%
2019
97.3%
2020
115.7%
2021
88.4%
2022
86.1%
2. Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave
Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme
2017
2.9%
2018
1.9%
2019
4.7%
2020
6.2%
2021
7.4%
2022
7.2%
3. Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave
Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme
2017
5%
2018
3.1%
2019
7.4%
2020
9.5%
2021
11.4%
2022
11.1%
4. Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve
Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme
2017
0%
2018
51.7%
2019
24.6%
2020
15.6%
2021
2.6%
2022
2%
5. Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale
Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve
2017
100%
2018
48.3%
2019
75.4%
2020
84.4%
2021
97.4%
2022
98%
6. Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve
Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme
2017
NI%
2018
26.9%
2019
43.9%
2020
49.6%
2021
53.4%
2022
53.4%
7. Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave
Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e përgjithshme
2017
NI%
2018
NI%
2019
NI%
2020
NI%
2021
NI%
2022
NI%
8. Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta
Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e veta
2017
NI%
2018
NI%
2019
NI%
2020
NI%
2021
NI%
2022
NI%
9. Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave
Detyrime të prapambetura / Të ardhura të përgjithshme
2017
NI%
2018
NI%
2019
13.8%
2020
14.7%
2021
14.8%
2022
11.6%
10. Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve
Shpenzimet në politikat sociale / Shpenzimet e përgjithshme
2017
30.1%
2018
13.4%
2019
14.3%
2020
14.7%
2021
21.7%
2022
22.4%