Himara

BASHKIA LibrazhdORIENTIMI AFATGJATE


<p class="MsoNormal"> Strategjia e zhvillimit afatgjate <span style="mso-spacerun:yes"> </span>te territorit <o:p></o:p> <p class="MsoNormal"><span style="mso-spacerun:yes">            </span>Dokumenti i PPV I Bashkise Librazhd pas miratimit ne keshillin Bashkiak eshte miratuar me Vendim Kombetar te Keshillit te territorit Nr.10 Date<span style="mso-spacerun:yes">  </span>8.02.2017 dhe eshte perdorur si orientues kryesor ne procesin e hartimit te PBA 2020- 2022. Pjese e PPV eshte Strategjia e Zhvillimit te Territorit e cila paraqet objektivat kryesore nepermjet te cilave do te zbatohet vizioni brenda kornizes kohore te planit (2016-2030).<o:p></o:p> <p class="MsoNormal">Strategjia ka te beje me disa objektiva strategjik te perzgjedhura, qe konsiderohen themelore per zbatimin e planit. Dokumenti lehteson procesin e buxhetimit, pasi ofron nje pasqyre te maredhenieve ndermjet strategjive, veprimeve dhe projekteve dhe jep per secilin informacion baze si vendndodhja, permasa, donatori kryesor dhe dytesor, vleresimi fillestar i kostos dhe treguesit per cdonjerin prej peijsazheve , pjese e te cileve eshte strategjia. <o:p></o:p> <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p>