Shpenzimet buxhetore
2017-2022
TOTALI

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

2020-2022 kundrejt totalit:

Shpenzimet 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Shpenzimet Korrente 327,238 -187,343 396,298 575,924 489,576 505,011
Investimet 262,471 333,606 675,190 434,750 381,318 395,650
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Është parashikuar rritja e investimeve kapitale nga 42% në 2020 në 44% gjatë viteve 2021 dhe 2022
Parashikohet të zënë rreth 36% të totalit të shpenzimeve vjetore në vitin 2020, ndërsa në vitet në vijim 2021 –2022 këto shpenzime do të zënë rreth 27% të buxhetit vjetor. Synimi do të vijojë të mbetet përmirësimi i cilësisë së shërbimeve publike vendore, administrimi dhe mirëmbajtja më e mirë të ambienteve mësimore, infrastrukturës rrugore, mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbërta, përmirësimi i ndriçimit publik etj
Parashikohet rritje e shpenzimeve për personelin nga viti 2020 me 22%, në 29% të buxhetit të përgjithshëm të bashkisë në vitet 2021 dhe 2022. Kjo rritje vjen si pasojë e plotësimit të vendeve vakante me personel të ri