Treguesit kyç financiar
1. Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave
Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme
2017
71.1%
2018
71.1%
2019
118.9%
2020
83.2%
2021
98.2%
2022
98.2%
2. Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave
Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme
2017
20.5%
2018
23.8%
2019
26.2%
2020
26.9%
2021
38.6%
2022
39.2%
3. Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave
Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme
2017
22.8%
2018
26.9%
2019
30.3%
2020
30.9%
2021
44%
2022
44.6%
4. Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve
Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme
2017
36.5%
2018
39.1%
2019
48.6%
2020
43%
2021
43.8%
2022
43.9%
5. Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale
Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve
2017
63.5%
2018
60.9%
2019
51.4%
2020
57%
2021
56.2%
2022
56.1%
6. Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve
Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme
2017
NI%
2018
0%
2019
16.7%
2020
18.5%
2021
29%
2022
28.4%
7. Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave
Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e përgjithshme
2017
0%
2018
0%
2019
0%
2020
0%
2021
0%
2022
0%
8. Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta
Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e veta
2017
0%
2018
0%
2019
0%
2020
0%
2021
0%
2022
0%
9. Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave
Detyrime të prapambetura / Të ardhura të përgjithshme
2017
NI%
2018
NI%
2019
NI%
2020
NI%
2021
NI%
2022
NI%
10. Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve
Shpenzimet në politikat sociale / Shpenzimet e përgjithshme
2017
26.2%
2018
25.5%
2019
14.7%
2020
21.5%
2021
1.3%
2022
1.4%