Programi Buxhetor: 06260
Shërbime publike vendore

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike vendore, hapësirave publike dhe të gjelbërta, mirëmbajtjen e trotuareve, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike dhe shërbime të tjera sipas nevojave dhe specifikave të njësisë.

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 0 0 43,258 53,904 63,324
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 0
0%
0
0%
2018 0
0%
0
0%
2019 0
0%
0
0%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 25,432
59%
17,826
41%
0
0%
2021 25,941
48%
18,183
34%
9,780
18%
2022 26,459
42%
18,546
29%
18,319
29%Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022