Programi Buxhetor: 10430
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ofrimin e përfitimeve në para dhe natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari, shpenzimet për jetimore, familje kujdestare etj, shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve etj. Gjithashtu bashkia ofron përfitime në para dhe natyrë për personat në rrezik përjashtimi shoqëror, personat e varfër si dhe administron, organizon dhe mbështet skemat e mbrojtjes shoqërore

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
122,444 119,610 0 0 125,460 127,969
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 122,444
100%
0
0%
2018 119,610
100%
0
0%
2019 0
0%
0
0%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 0
0
0
2021 0
0%
125,460
100%
0
0%
2022 0
0%
127,969
100%
0
0%Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022