Programi Buxhetor: 01110
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme për personelin, shërbime të përgjithme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj., shpenzime për ofrimin e shërbimeve që mbështesin veprimtarinë e kryetarit, këshillit dhe komisioneve të këshillit, bazat e të dhënave vendore apo shërbime që lidhen me prodhimin dhe përhapjen e informacionit publik. 

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
72,644 117,796 167,820 126,375 99,884 93,538
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 62,464
86%
10,180
14%
2018 70,882
60%
46,914
40%
2019 92,356
55%
75,464
45%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 45,395
36%
41,980
33%
39,000
31%
2021 46,262
46%
39,622
40%
14,000
14%
2022 47,689
51%
21,273
23%
24,576
26%Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore
Rritja e qëndrueshmërisë së administrates civile
Njesia matese:
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
97.8
Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë
Njesia matese:
Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
38.8 34.5 34.5 34.5 34.5

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL
183 208 206 206 206
PUNONJËS QË JANË LARGUAR BRENDA VITIT
4
PUNONJËS TË TRAJNUAR
71 71 71 71 71

pointer Trajnimi i stafit të bashkisë
pointer Mirë administrimi dhe menaxhimi i aparatit të bashkisë
pointer Ofrimi i shërbimeve administrative për komunitetin