Programi Buxhetor: 03280
Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për të siguruar funksionimin e njësive zjarrfikëse dhe shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit, shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj, si dhe rritjen e kapaciteteve të punonjësve dhe ndërgjegjësimit në komunitet përmes programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 9,283 16,794 12,944 13,203 13,467
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 0
0%
0
0%
2018 9,283
100%
0
0%
2019 12,944
77%
3,850
23%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 11,432
88%
1,512
12%
0
0%
2021 11,661
88%
1,542
12%
0
0%
2022 11,894
88%
1,573
12%
0
0%Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit
Rritja e sipërfaqes së mbuluar me shërbim për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin
Njesia matese:
Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit ndaj sipërfaqes totale të bashkisë
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
30 50 60 60 70
Rritja e ndërgjegjësimit dhe përgatitjes në institucione për rastet e zjarreve dhe shpëtimin
Njesia matese:
Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit në vit
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
2 4 4 4
Përmirësimi i shërbimit të parandalimit të rasteve të zjarrit
Njesia matese:
Numri i inspektimeve tek të tretët
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
30 90 100 130
Ulja e kohës së daljes nga stacioni pas raportimit
Njesia matese:
Dalja nga stacioni (ndryshimi në minuta kundrejt vitit të kaluar)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
0 0 0
Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit
Njesia matese:
Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
233.3 12.5 11.1 20
Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH
Numri i makinave zjarrfikëse
Njesia matese:
Numri i makinave zjarrfikëse
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
1 2 2 2 2
Rritja e suportit për përballimin e rasteve të zjarrit në institucione
Njesia matese:
Numri i fikëseve të zjarrit të kolauduara të vendosura në institucione
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
64 64 64 64 64
Numri i banorëve për zjarrfikës
Njesia matese:
Raporti i numrit të banorëve ndaj numrit të zjarrfikësve (banorë për 1 zjarrfikës)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
1952 1790 1790 1790 1790
Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH
Njesia matese:
Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH (në %)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
78.6 85.7 85.7 85.7 85.7
Stacione MZSH
Njesia matese:
Numri i stacioneve MZSH
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
1 1 1 1 1

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
KOHA E DALJES NGA STACIONI NË MINUTA
4 4 4 4
PUNONJËS TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI
14 14 14 14 14
FIKESE ZJARRI TE KOLAUDUARA DHE TE VENDOSURA NE INSTITUCIOINE
64 64 64 64 64
NUMRI I MAKINAVE ZJARRFIKËSE
1 2 2 2 2
NUMRI I ZJARRFIKËSVE
11 12 12 12 12
RASTE TË MENAXHUARA PËR SHUARJEN E ZJARRIT DHE SHPËTIMIT
12 40 45 50 60
INSPEKTIME TEK TË TRETËT
30 90 100 130
NUMRI I STACIONEVE MZSH
1 1 1 1 1
MËSIME TREGUESE PËR PËRBALLIMIN E RASTEVE TË ZJARRIT NË SHKOLLA, INSTITUCIONE PUBLIKE, etj
2 4 4 4
SIPËRFAQJA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E FIKJES SË ZJARRIT DHE SHPËTIMIT
30 50 60 60 70

pointer Shuarja e zjarreve dhe aktivitete shpëtimi
pointer Mësime treguese lidhur me rastet e rënies së zjarreve dhe shpëtimin
pointer Kolaudimi dhe vendosja e fikëseve të zjarrit në institucione
pointer Inspektime tek të tretët