Programi Buxhetor: 04240
Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planfikon shpenzime buxhetore për ndërtimin ose organizimin e sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, si dhe administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.strimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
517 2,118 2,709 2,105 2,763 2,818
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 517
100%
0
0%
2018 2,118
100%
0
0%
2019 2,709
100%
0
0%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 96
5%
2,009
95%
0
0%
2021 714
26%
2,049
74%
0
0%
2022 728
26%
2,090
74%
0
0%Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
NUMRI I STAFIT
4 4 4 4 4

pointer Pastrimi dhe mirëmbajtja në mënyrë të vazhdueshme e sistemit të ujitjes dhe kullimit në të gjithë territorin e bashkisë
pointer Ofrimi i shërbimit të ujitjes dhe kullimit në një numër më të madh familjesh