Programi Buxhetor: 04260
Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për sigurimin e administrimit të çështjeve dhe shërbimeve pyjore, administrimin e fondit pyjor dhe kullosor, shfrytëzimin e racionalizuar të rezervave pyjore dhe kullosore, konservimin dhe zgjerimin e tyre. Bashkia siguron mikëqyrjen dhe disiplinimin e operacioneve pyjore, dhënien e liçencave për prerje pemësh, ripyllëzime, kontrolle të dëmtuesve dhe sëmundjeve si dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë.

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1,197 1,815 3,000 3,000 3,060 3,121
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 1,197
100%
0
0%
2018 1,815
100%
0
0%
2019 3,000
100%
0
0%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 2,584
86%
416
14%
0
0%
2021 2,636
86%
424
14%
0
0%
2022 2,688
86%
433
14%
0
0%Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor
Rritja e numrit të pemëve në fondin pyjor
Njesia matese:
Numri i pemëve/fidanëve të shtuar në vit
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
200 200 200 200 200
Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor
Njesia matese:
Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
NUMRI I PEMËVE TË REJA TË KULTIVUARA NË VIT NË FONDIN PYJOR
200 200 200 200 200
SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA)
5247 5247 5247 5247 5247
NUMRI I PUNONJËSVE PËR MENAXHIMIN PYJE-KULLOTA
4 4 4 4 4

pointer Kontrolle dhe inspektime të vazhdueshme në fondin pyjor dhe kullosor
pointer Mbjellje e fidanëve të rinj
pointer Pastrim i kullotave
pointer Ndërtim lerash