Programi Buxhetor: 04520
Rrjeti rrugor rural

Periudha: 2017-2022

Pershkrimi i programit: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit, sinjalizimin rrugor të trotuareve dhe shesheve publike vendore si dhe realizon studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimtin e njësisë vendore; Bashkia sigurohet të marrë masa për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural. 

Shpenzimet e programit buxhetor
2017 2018 2019 2020 2021 2022
65,236 28,668 9,165 7,708 7,862 8,019
Shpenzimet sipas klasifikimit
ekonomik
Shpenzime korrente Investime
2017 3,114
5%
62,122
95%
2018 3,567
12%
25,101
88%
2019 9,165
100%
0
0%
Paga dhe sigurime Shpenzime te tjera korrente Investime
2020 4,365
57%
3,343
43%
0
0%
2021 4,452
57%
3,410
43%
0
0%
2022 4,541
57%
3,478
43%
0
0%Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor
Përmirësim i sinjalistikës rrugore
Njesia matese:
Sinjalistikë rrugore e përmirësuar në km
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
24 0 5 10 4
Ura të mirëmbajtura
Njesia matese:
Numri i urave të mirëmbajtura
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
0 4 3 2 1
Mirëmbajtja e rrjetit rrugor
Njesia matese:
Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
0.3 5.3 14.7 16.7 20
Rikonstruksion i rrjetit rrugor
Njesia matese:
Raporti në % i rrjetit rrugor të rikonstruktuar ndaj rrjetit rrugor total
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
10 20 28 26.7
Zgjerimi i rrjetit rrugor
Njesia matese:
Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)
2018 2019 2020 2021 2022 Trendi
-45

Fakt 2018 I pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
RRJET RRUGOR NË TOTAL (NË KM)
195 150 150 150 150
NUMRI I STAFIT
21 21 21 21 21
SINJALISTIKË RRUGORE E PËRMIRËSUAR (NË KM)
24 0 5 10 4
URA TË MIRËMBAJTURA
0 4 3 2 1
RRJET RRUGOR I MIRËMBAJTUR (NË KM)
0.5 8 22 25 30
RRJET RRUGOR I SISTEMUAR / RIKONSTRUKTUAR (NË KM)
15 30 42 40

pointer Mirëmbajtja dhe rikonstruksioni i rrugëve ekzistuese rurale dhe urbane
pointer Mirëmbajtja e urave ekzistuese
pointer Përmirësimi i sinjalistikës rrugore